INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO), Firma DANUTA NOWAK HURT-
DETAL ART.PRZEMYSŁOWE OGUMIENIE I WYROBY GUMOWE (dalej Administrator) za pośrednictwem strony internetowej informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także o prawach jakie Pani/Panu przysługują zgodnie z RODO.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
i JAK MOŻNA SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?
Administrator Danych: DANUTA NOWAK HURT-DETAL ART.PRZEMYSŁOWE OGUMIENIE I WYROBY GUMOWE
Adres: 64-920 Piła, ul. Krzywa 7
Tel.: 67 214 38 70, 67 212 53 59
E-mail: serwisnowak@premio.pl,
JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Administrator zbiera i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zawartej umowy, a także w ramach udzielanych odpowiedzi na pytania, które może otrzymać w formie ustnej, pisemnej (list), elektronicznej (formularz kontaktowy na stronie internetowej, mail, sms) lub kontaktu telefonicznego.
JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH?

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO);
 •  Realizacja zawartej umowy na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO);
 • Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c,
  RODO) – archiwizacja dokumentacji, tj. umowy i dokumenty rozliczeniowe;
 • Prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f, RODO) – prowadzenie
  roszczeń związanych z zawartymi umowami – windykacja należności i prowadzenie
  postępowań sądowych a następnie egzekucyjnych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE
ZAWARTEJ UMOWY Z ADMINISTRATOREM
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest koniecznym warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz nawiązania kontaktu z Administratorem. Brak podania wskazanych danych uniemożliwi realizację powyższych czynności.

KTO MA DOSTĘP DO PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, mogą być one udostępniane
następującym podmiotom:

 • podmioty świadczące usługi dla Administratora z którymi zawarto umowy powierzenia;
 • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne
  przepisy prawa (np. Sądy powszechne, Policja, Urząd Skarbowy).

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ PANI/PANA DANE OSOBOWE?
Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy lub przez okres wymagany przez odrębne przepisy prawa – w zależności od tego, który okres skończy się później. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania owej zgody.

JAKIE SĄ PANI/PANA PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH?
Administrator informuję, iż przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy
  dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym") –
  w przypadku, gdy:
  *dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
  przetwarzane;
  * osoba, której dane dotyczą, wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzaniu
  danych;
  * osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie
  i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  * dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  * dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisów prawa;
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  *osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  *przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  *administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  *osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
  *przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
  * przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
  *zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
W zakresie, w jakim udzieliła/ił Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

PROFILOWANIE ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE
DECYZJI
Administrator nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do danych osobowych, w tym profilowania, o którym mowa w przepisie art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

 

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne: